2013. 08. 04.

A római katolikus egyházat nemzetközi bűnszövetkezetnek nyilvánítjuk: 2013. augusztus 4-i brüsszeli nyilatkozat

A római katolikus egyházat nemzetközi bűnszövetkezetnek nyilvánítjuk: 2013. augusztus 4-i brüsszeli nyilatkozat
A Nemzetközi Common Law Törvényszék által kiadott jogi felhívás és okirat

Nem értek egyet azzal a feltevéssel, hogy a pápák és királyok nem ítélhetők el úgy, mint más férfiak, vagy azzal, hogy ők nem követnek el bűnt. Ha létezik bármilyen feltételezés, az éppen a fordítottja, és a hatalom birtokosai ellen szól. Nincs rosszabb eretnekség annál, amikor a hivatal szentesíti annak elkövetőjét. A hatalom hajlamos arra, hogy korrupt legyen, az abszolút hatalom pedig abszolút módon korrupt. Történelmi felelősséget kell vállalnunk azért, hogy jogi felelősséget követeljünk meg.
Lord Acton, 1887
.............................
2013. február 25-én a római katolikus egyház és annak legmagasabb rangú tisztviselői ellen törvényes ítélet született, amiért bűncselekményeket követtek el az emberiség ellen, és nemzetközi bűnszövetkezetet hoztak létre a gyermekkereskedelmi támogatására és az abban való részvételre. A nemzetközi common law törvényszék ítéletétben megállapította, hogy az egyház és annak irányító szerve, a Vatikán részvénytársaság bűnszövetkezetnek minősül a nemzetközi jog alapján. (1)
 2013. július 11-én 1. Ferenc pápa, Jorge Bergoglio azzal erősítette meg egyházának bűnözői státuszát, hogy új belső egyházpolitikát hozott létre, amely követői, a papok és alkalmazottak körében javasolja és kényszeríti az erőszakot. Ezek az irányelvek és Bergoglio saját nyilatkozatai azt a meglevő egyházjogot erősíti meg újra, amely védi a gyermekek ellen erőszakot elkövetőket (Crimen Sollicitationis), és minden katolikust arra utasít, hogy titkolja el az egyházon belül elkövetett gyermekerőszak és –kereskedelem bizonyítékait, büntetéssel fenyegetve azokat, akik ilyen bizonyítékokat tárnak fel. (2)
Ezekkel a megállapításokkal és irányelvekkel Bergoglio nemcsak azt parancsolta követőinek, hogy szegjék meg a törvényt, hanem azt is, hogy saját országukban árulást kövessenek el a gyermekvédelmi törvények megszegésével és a rendőri szervek munkájának aláaknázásával. A pápa egyszóval nemcsak megkönnyíti a gyermekek ellen nemzetközileg elkövetett bűncselekményeket és a gyermekkereskedelmet, hanem bűnszövetkezetet irányít más államok szuverenitása és a nemzetek joga ellen.
A nemzetközi jog alapján az ilyen cselekmények háborús cselekménynek számítanak; és a felelős személyeket törvényesen tekinthetjük a békeszerető emberiség ellenségének.
Tudja meg tehát a világ, hogy Jorge Bergoglio, a római egyház feje valójában az emberiség ilyen ellensége. Ennek megfelelően 2013. augusztus 1-én, csütörtökön, a nemzetközi common law törvényszék elfogatóparancsot adott ki Jorge Bergoglio azonnali letartóztatására és bíróság elé állítására a fenti bűncselekmények miatt.
Kijelentjük, hogy az emberkereskedelemben, pénzmosásban és gyermekkínzásban bizonyítottan résztvevő nemzetközi bűnöző szervként a római katolikus egyház nemzetközi bűnszövetkezetnek tekintendő, amely az emberiség, gyermekeik és törvényeik ellen folytat háborút.
Ennek megfelelően az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményében (2000) meghatározott valamennyi szankció sújtja a római katolikus egyházat. E szankciók közé tartozik az egyház összes vagyonának, ingatlanának és eszközének lefoglalása, az egyházi tisztviselők letartóztatása és az egyház által ellopott összes föld és érték visszavétele. (3)
Lényegében az olyan bűnösnek nyilvánított szervek, mint a Vatikán és annak egyháza, elveszítik jogukat arra, hogy fennmaradjanak, és a felébredő emberiség a feloszlatását igényli. Nemcsak vagyonuk, hanem politikájuk, törvényeik és hatalmuk is örökre megszűnnek. És minden olyan személy, aki részt vesz a hatalmától megfosztott szervezetben vagy pénzt fizet a működéséért, bűntettet követ el, mert elítélt bűnözőkkel játszik össze.
 A római egyház vezető tisztviselői, kezdve magával Ferenc pápával, lényegében az igazság elől szöktek meg, és az augusztus 1-én és a korábban, 2013. március 5-én kiadott jóhiszemű letartóztatási parancs vonatkozik rájuk. Ezért ezek az egyházi tisztviselők többé semmilyen jogi vagy erkölcsi alapon nem követelhetik, hogy bárki engedelmeskedjen vagy hűséggel tartozzon nekik, szervezetüket pedig a törvény alapján meg kell szüntetni.
A bűnszervezet vád alá helyezése és hatalmától való megfosztása nemcsak törvényes és szükségszerű, de már régóta esedékes. Hiszen vitathatatlan az a tény, hogy a római egyház évszázadok óta fosztogató idegen hatalomként működik, és abszolút háborút folytat az emberiség ellen.
A római egyház és az őt kiszolgáló kormányok törvénytelen módon támadtak meg, foglaltak el és semmisítettek meg más népeket, elrabolták földjeiket, minden vagyonuktól megfosztották őket, kegyetlen, agresszív és népirtó háborúkat indítottak más népek ellen, milliókat megöltek közülük, korlátozták és megcsorbították jogaikat és szabadságukat, számtalan gyermeket elloptak, megkínoztak és elpusztítottak, és félelemben, függőségben tartották a világot, elszegényítették őket. És ezek a bűncselekmények napjainkban is folytatódnak a kormányok segítségével a világ körül.
Az egymással összejátszó hatalmak közül néhányat, így az angol királyságot illetve Kanada kormányát és egyházait szintén vád alá helyezte és elítélte a Bíróságunk ilyen népirtó bűncselekmények miatt, és most ellenük is érvényes a jogfosztás és felfüggesztés. De a világon minden olyan kormány vagy hivatal, amely továbbra is elismeri vagy támogatja a bűnöző római egyházat és annak tisztviselőit, tevékenyen részt vesz a bűncselekményben, és ezért rájuk is szankciók vonatkoznak.
Különösen az olasz kormány, amelynek az ún. lateráni egyezmény alapján kötelezettségei vannak a Vatikán felé, tevékenyen vesz részt a római katolikus egyház bűncselekményeiben, és az egyezmény révén érintett az egyház bűnszövetkezetében és háborús bűncselekményeiben. Az olasz kormány és bármely olyan állam, amely a Vatikánt finanszírozza vagy elismeri, ezért jogosan tekinthető az emberiség számára fenyegetést jelentő terrorista rendszernek, és ugyanolyan törvények, szankciók és jogérvényesítések vonatkoznak rájuk, mint amilyeneket a háborúkat kiváltó nemzetek ellen alkalmaznak.
És ez a dolog lényege: ezért szükséges, Lord Actont idézve, hogy a történelem ítélkezzen a bűnös rendszerek felett, ha a kialakított törvények ezt elmulasztják megtenni. Most, a történelem mindenütt lehetővé teszi a férfiak és nők számára, hogy a törvényeket érvényesítsék, és általuk lerombolják azokat a hatalmakat, amelyek évszázadokon keresztül elnyomták őket és megölték gyermekeiket.
Nemzetközi Common Law Bíróságunk teszi meg az első lépést a törvények érvényesítésében, és amikor februárban bűnösnek mondta ki Benedek pápát és a Vatikánt, azt az egész világon visszhangozták. Mostani, augusztus 4-i kiáltványunk a következő lépés az emberiség történelme során a legrégibb és legerőszakosabb társaság, a római katolikus egyház és annak vezetői hatalmának megszüntetésében.
A kiáltvány kinyilatkozza szándékát, egyúttal olyan jogi eszköz, amellyel férfiak és nők mindenhol követelhetik a jogot és az igazságot, érvényesíthetik a történelmi ítéletet, amit bíróságunk hozott a Vatikán és a bűnöző rendszer ellen.
Ezért kijelentjük és törvény alapján kinyilatkozzuk, hogy:
1. Jorge Bergoglio, a római egyház ún. főpapja körözött bűnöző a nemzetközi jog alapján, akitől minden segítséget és védelmet meg kell tagadni. Minden férfi és nő köteles segédkezni a bíróság rendőreinek és megbízott képviselőinek Bergoglio letartóztatásában, hogy a common law bíróság elé állíthassuk és elítélhessük.
2. Mai naptól a római katolikus egyház nemzetközi bűnügyi szervezetnek minősül, amelyet megfosztunk vagyonától, ingatlanaitól és hatalmától, illetve attól a jogától, hogy törvényes szervként működjön.  Ezennel feloszlatjuk szervezetét, szabályait és törvényeit pedig semmisnek nyilvánítjuk. Egyetlen személy sem támogathatja vagy finanszírozhatja ezt a bűnöző szervet bírság és börtönítélet terhe nélkül.
3. Minden nemzet valamennyi állampolgára jogot kap arra, hogy segítse a római katolikus egyház és a Vatikán részvénytársaság aktív felszámolását azzal, hogy békés úton lefoglalja ennek a társaságnak az eszközeit, vagyonát és ingatlanait, végrehajtja a római katolikus egyház tisztviselői és papjai, főként a bizonyítottan gyermekeken erőszakot elkövetők ellen kiadott letartóztatási parancsokat.
A felhasználója által aláírt és keltezett kiáltvány törvényes jogosultságot ad ezekre az eljárásokra, ahogyan a bíróság által 2013.  augusztus 1-én kiadott elfogatóparancs is.
Ezeket a tényeket és a bíróság jogkörét ezennel kinyilatkozza és megerősíti a kiáltvány kiadója.

________________________________________________________________________________________  Aláírás és kelt
Kiadva 2013. augusztus 4-én Brüsszel városban, Belgiumban, a Nemzetközi Common Law Törvényszék jogkörében
Ezt a kiáltványt kilenc nyelven adjuk ki, és a világ huszonegy országában hozzuk nyilvánosságra.
G. Dufort, a bíróság titkára
2013. augusztus 4.
ICLCJ - 04/08/13
Lábjegyzetek
1. A nemzetközi jog alapján a bűnszervezet fogalma: „három vagy több személy valamely nemzeten belül vagy kívül, akiknek az a fő célja vagy tevékenysége, hogy egy vagy több olyan súlyos bűncselekmény elkövetését elősegítsék vagy arra megbízást adjanak, amelynek elkövetése vagy megtervezése közvetlenül vagy közvetve anyagi előnyhöz juttathatja a csoportot vagy a csoport bármely tagját ... A bűncselekmény elősegítéséhez nem szükséges tudni, hogy a bűncselekményt elkövették vagy elősegítették-e, vagy hogy a bűncselekményt ténylegesen elkövették-e.” (Black's Law Dictionary, lásd még a www.itccs.org/ICLCJ oldalon a Vatikán által elkövetett bűncselekmények bizonyítékait, amelyek miatt a common law bíróság bűnösnek mondta ki).
2. Lásd The New York Times, 2013. július 11.: http://www.nytimes.com/2013/07/12/world/europe/pope-overhauls-vatican-laws.html?_r=0 . A Crimen Sollicitationis példányát lásd a www.hiddennolonger.com oldalon, 9. függelék.
3. Lásd az Egyesült Nemzetek nemzetközi bűnszövetkezetek elleni egyezményét és annak protokolljait (2000. november 15.), főleg annak 5., 6. és 12. cikkeit. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
4. Lásd a www.itccs.org/ICLCJ oldalt és a csatolt 2013. augusztus 1-i elfogatóparancsot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése